Informatii Standard la nivel European privind creditul pentru Consumatori

 

1. Identitatea si datele de contact ale creditorului:
Creditor: ASKREDIT IFN S.A.
Adresa sediu social: Nicolae Titulescu nr 56, Bucuresti, sector 1

Telefon: 0314.366.044
E-mail: office@askredit.ro
Fax: 0314.366.184
Adresa internet: www.askredit.ro


2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare:
 

Tipul de credit:
Credit de consum pentru nevoi personale, incheiat la distanta
Acte necesare pentru acordarea creditului
         • Act identitate client;
         • Extras cont bancar aferent ultimelor 30 zile in care se vireaza salariul lunar sau document justificativ de venit (ultimul fluturas de salariu semnat si stampilat de reprezentantul angajatorului sau adeverinta de venit);
         • Alte documente suplimentare daca este necesar pentru analiza dosarului;

 

Valoarea totala a creditului:
(Inseamna plafonul sau sumele totale puse la dispozitie in temeiul contractului de credit)
In urma solicitarii clientului si a aprobarii finale, valoarea creditului acordat este: ………….. RON


Conditiile care reglementeaza tragerea creditului:
Inseamna modul si momentul de obtinere a banilor.
Dupa aprobare, creditul se pune in transa unica la dispozitia Clientului, in functie de optiunea acestuia, fie prin virarea in contul curent al acestuia deschis la o banca comerciala din Romania, fie prin ridicarea in numerar a creditului de la banca partenera a Creditorului, din contul mentionat in contractul de credit.
In cazul aprobarii creditului pana in ora 16:00 intr-o zi lucratoare, transferul creditului se va face in aceeasi zi, iar dupa ora 16:00, virarea se va face in urmatoarea zi lucratoare.
In cazul in care Clientul opteaza pentru ridicarea in numerar a creditului de la banca partenera a Creditorului din contul mentionat in contractul de credit, are la dispozitie un termen de 3 zile pentru ridicarea in numerar a creditului.


Durata contractului de credit si scadenta finala a creditului:
Creditorul acorda credite pentru o perioada initiala maxima de creditare de 30 de zile.
In urma solicitarii clientului si a aprobarii finale, creditul se acorda pentru o durata de ………..zile.
Scadenta finala a creditului este in data de ………….
Durata poate fi prelungita pana la urmatoarea zi lucratoare daca scadenta creditului cade intr-o zi nelucratoare.
Ratele de credit, rambursarea creditului si ordinea de stingere a datoriilor:
Rata de credit este formata din valoarea creditului si dobanda aferenta perioadei de creditare si este in valoare de ……… RON.
Rata de credit mentionata se se ramburseaza intr-o singura transa, nu mai tarziu de data scadenta mentionata in contractul de credit.
Rambursarea creditului genereaza o amortizare imediata a valorii totale a creditului.
Ordinea de stingere a datoriilor este urmatoarea: dobanda penalizatoare, dobanda, principalul si eventualele cheltuieli aferente procedurii de recuperare a creditului pe cale amiabila sau prin executare silita.


Valoarea totala care va trebui achitata:
Inseamna suma imprumutata plus dobanda si posibile costuri aferente creditului.
Valoarea totala platibila de IMPRUMUTAT pentru creditul solicitat (suma totala de plata) , determinata din calculul DAE este de ………..RON, reprezentand suma dintre valoarea totala a creditului contractat si costul total al acestuia pentru IMPRUMUTAT (dobanda totala, comisioane, orice alt tip de costuri pe care trebuie sa le suporte IMPRUMUTATUL in legatura cu contractul de credit si care sunt cunoscute de catre IMPRUMUTAT, cu exceptia oricaror costuri legate de contractarea creditului care nu pot avea o valoare fixa si care sa poata fi cunoscute de Creditor si Imprumutat la data incheierii contractului de credit).
Valoarea elementelor de cost mentionate mai sus, incluse in valoarea totala platibila de IMPRUMUTAT, este:
a) valoarea totala a creditului de ……….. RON;
b) dobanda totala in valoare de ……. RON;


Garantii:
- Garantie reala mobiliara asupra tuturor bunurilor mobile ale Clientului cu o valoare ce depaseste suma de 500 Lei, aflate in patrimoniul acestuia la data semnarii contractului de credit si pana la data achitarii intergrale a tuturor obligatiilor financiare ce decurg din raportul juridic cu Creditorul.
- Garantie reala mobiliara asupra tuturor creantelor reprezentand venituri si drepturi de incasare prezente si viitoare, in Lei sau valuta, care provin din activitatea profesionala a Clientului sau venituri ce rezulta din orice alta activitate lucrativa desfasurata de catre Client.


3. Costurile creditului:
Rata dobanzii aferenta creditului

Rata anuala a dobanzii care se achita de catre IMPRUMUTAT este de …………% pe an si este fixa pe intreaga durata de creditare.
Pe intreaga perioada cuprinsa intre data utilizarii creditului si data rambursarii finale, dobanda se calculeaza dupa formula:

S * RAD * Nz
D = -------------------------------------------, unde:
365 (366 pentru anii bisecti) * 100
S = sold credit
RAD = rata anuala a dobanzii
Nz = numarul de zile calendaristice pentru care se calculeaza dobanda.
Comisioane
Pentru creditul pus la dispozitie, Creditorul nu percepe niciun comision
Dobanda anuala efectiva (DAE):
DAE va ajuta sa comparati diferite oferte
Dobanda anuala efectiva (DAE) reprezinta costul total al creditului, exprimat in procent annual din valoarea totala a creditului. Dobanda anuala efectiva (DAE) este de ……..% si este formata din dobanda nominala a creditului.
Calculul DAE are la baza ipoteza potrivit careia valoarea totala a creditului este pusa la dispozitia clientului intr-o singura transa iar rambursarea (principal + dobanda) se face intr-o singura transa, la scadenta. DAE este relevanta numai pentru compararea unor oferte similare ca valoare, structura si perioada de restituire. Formula DAE este calculata prin raportare la un an calendaristic de 365 sau de 366 de zile, iar in momentul in care se foloseste pentru o perioada redusa de creditare, cum este cazul creditului accesat online de la Askredit, se genereaza o valoare foarte ridicata.
Formula de calcul a DAE este:unde:
— X este DAE:
— m este numarul ultimei trageri;
— k este numarul unei trageri, astfel 1 ≤ k ≤ m,
— Ck este valoarea tragerii k;
— tk este intervalul, exprimat in ani si fractiuni de an, dintre data primei trageri si data fiecarei trageri ulterioare, astfel t1 = 0,
— m' este numarul ultimei rambursari sau al costurilor suportate;
— l este numarul unei rambursari sau al costurilor suportate;
— Dl este valoarea unei rambursari sau a costurilor suportate;
— Sl este intervalul, exprimat in ani si fractiuni de an, dintre data primei trageri si data fiecarei rambursari sau costuri suportate.
Valoarea costurilor aferente utilizarii unui mijloc de plata
Orice comisioane, taxe, tarife etc. percepute atat pentru virarea cat si pentru retragerea creditului in si din conturile Clientului, sunt in sarcina acestuia, si vor fi in conformitate cu clauzele conventiei incheiate intre client si banca sa.
Rambursarea anticipata a creditului.
Aveti dreptul, in orice moment, la rambursarea anticipata totala sau partiala a creditului.


Oricand, Debitorul poate rambursa anticipat creditul neexigibil inca, in integralitate sau partial, fara perceperea vreunui comision de rambursare anticipata.
In cazul efectuarii unei rambursari anticipate, Debitorul are dreptul la o reducere echitabila a costului creditului reprezentand dobanda de achitat stabilita proportional cu perioada de utilizare a acestuia.
Prin rambursarea anticipata partiala obligatiile de plata ale Debitorului, privind dobanda si orice alte costuri specifice derularii creditului, aferente perioadei urmatoare rambursarii anticipate partiale, se recalculeaza corespunzator dupa data efectuarii operatiunii.
Prin rambursarea anticipata integrala obligatiile de plata ale Debitorului, privind dobanda si orice alte costuri specifice derularii creditului, aferente perioadei urmatoare rambursarii anticipate integrale, inceteaza.
Rambursarea anticipata este admisa si considerata ca atare numai dupa achitarea integrala a dobanzilor penalizatoare, daca este cazul, a ratelor restante (dobanda si principal), calculate pana in ziua platii, cat si a altor cheltuieli datorate catre Creditor aferente derularii creditului.

Costuri in caz de intarziere la plata

Pentru orice intarziere in rambursarea sumelor datorate peste scadenta stabilita conform contractului de credit Debitorul datoreaza si va plati Creditorului o Dobanda penalizatoare de 0,5% pe zi de intarziere, respectiv 182,5%/an, calculata la sumele restante, reprezentand capitalul restant, cu exceptia sumelor provenite din calculul dobanzii.
Modalitate de calcul:
Pr * RADP * Nzp
Dp = -------------------------------------------, unde:
365* 100
P = principal restant
RADP = rata anuala a dobanzii penalizatoare
Nzp = numarul de zile calendaristice pentru care se calculeaza dobanda penalizatoare.
Cuantumul sumei rezultate ca urmare a aplicarii Dobanzii penalizatoare, perceputa de catre Creditor pentru intarzierea la plata, nu poate depasi cuantumul sumei asupra careia este calculata.
Dobanda penalizatoare prevazuta in contractul de credit nu este cuprinsa in calculul DAE dar cade in sarcina Imprumutatului in conditiile precizate mai sus, aceasta reprezentand costuri datorate de client pentru nerespectarea clauzelor contractuale.
Dobanda penalizatoare se datoreaza si se calculeaza incepand cu a 8-a zi calendaristica ulterioara datei scadentei creditului se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, inclusiv ziua achitarii debitului.

Consecinte in caz de neplata:
Platile neefectuate ar putea sa aiba consecinte grave pentru dumneavoastra (de exemplu executare silita) si sa ingreuneze obtinerea de credite in viitor.
In cazul in care Debitorul nu ramburseaza in intregime datoriile (rate de credit, dobanda nominala, dobanda penalizatoare, sau alte costuri generate de contractul de credit) fata de Creditoare, incepand cu a 10-a zi calendaristica de la data scadentei obligatiei de plata a Debitorului, contractul de credit este rezolvit de plin drept, Debitorul fiind informat despre aceasta imprejurare.
Creditorul este indreptatit sa procedeze la recuperarea creantelor sale pe cale amiabila sau pe calea executarii silite, conform legii.
Daca in termen de 90 de zile de la data rezolutiunii contractului de credit, Debitorul nu achita debitele restante, Creditorul va demara procedura de executare silita.
Debitorul va suporta integral costurile aferente recuperarii sumelor datorate, pe cale amiabila, sau prin executare silita.
Creditul se pune la dispozitia IMPRUMUTATULUI in urmatoarele conditii:Creditul se pune dispozitie numai dupa indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) certificarea si confirmarea declaratiilor Imprumutatului in baza carora se emite contractul de credit precum si prezentarea documentelor solicitate de Creditor in conformitate cu politica sa de risc;
b) semnarea electronica a contractului de credit si a anexelor acestuia de catre toate partile contractuale.
In cazul in care Debitorul opteaza pentru ridicarea creditului in numerar de la sucursalele bancii partenere a Creditorului si in termen de 3 zile de la semnarea contractului si punerea la dispozitia sa a creditului de catre Creditor, Debitorul nu ridica suma in numerar, contractul de credit devine ineficace.
In cazul in care Debitorul nu semneaza contractul de credit si anexele acestuia in termen de 1 ora de la primirea codului de validare, oferta subscrisei se considera caduca.


Conditii in care costurile privind contractul de credit prevazute mai sus pot fi modificate:
Nu este cazul.

4. Alte aspecte juridice importante::
Dreptul de retragere
Aveti dreptul sa renuntati la contractul de credit in termen de 14 zile calendaristice.
Clientul beneficiaza de un termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice in care se poate retrage din prezentul contractul de credit. Termenul de retragere incepe sa curga de la data incheierii prezentului contract. Orice solicitare a Clientului de exercitare a dreptului sau de retragere trebuie sa fie exercitata printr-o notificare scrisa, transmisa Creditorului prin e-mail sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin depunerea notificarii la sediul Creditorului, cu confirmare de primire din partea reprezentantului Creditorului. Exercitarea dreptului de retragere isi produce efectul de la data expedierii/depunerii notificarii cu conditia ca notificarea sa fie expediata inainte de expirarea termenului mentionat.
In cazul in care Clientul isi exercita dreptul de retragere, acesta are obligatia sa achite Creditorului, fara nicio intarziere nejustificata si nu mai tarziu de 3(trei) de zile calendaristice de la expedierea/depunerea notificarii de retragere, contravaloarea tuturor sumelor utilizate si dobanzilor aferente de la data la care creditul a fost acordat si pana la data rambursarii acestuia. Creditorul isi rezerva dreptul de a aplica dobanda contractuala pana la restituirea integrala a sumelor si sa ia masurile judiciare necesare recuperarii sumelor datorate.
Consultarea unei baze de date

Creditorul trebuie sa va informeze imediat si gratuit asupra rezultatelor consultarii unei baze de date in cazul in care cererea de creditare este respinsa pe baza acestei consultari.
Nu este cazul
Dreptul de a primi proiectul de contract de credit:
Aveti dreptul ca, la cerere, sa obtineti gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit.

Proiectul contractului de credit este publicat pe site-ul Creditorului, respectiv www.askredit.ro.
Proiectul contractului de credit este prezentat Debitorului prin platforma on-line askredit, in timpul parcurgerii etapelor premergatoare perfectarii contractului de credit.
Aceaste prevedere nu se aplica in cazul in care, cererea dumneavoastra de acordare a creditului este respinsa, in raport de normelor interne de creditare ale Creditorului.
Autoritatea de supraveghere a Creditorului
Banca Nationala a Romaniei.
Legea stabilita de catre creditor ca lege aplicabila raporturilor cu dumneavoastra inainte de incheierea contractului de credit.

Legea romana.
Clauza care precizeaza legislatia aplicabila contractului de credit si/sau instanta competenta.

Contractul de credit va fi guvernat de legea romana.
Orice disputa in legatura cu contractul de credit va fi deferita spre solutionare instantelor de judecata competente din Romania.

Existenta si posibilitatea recurgerii la un mecanism extrajudiciar de reclamatie si despagubire pentru consumator
Orice disputa va fi solutionata pe baza de negocieri amiabile. Debitorul va avea dreptul sa depuna o contestatie la creditor cu privire la incheierea, executarea, incetarea si incalcarea contractului de credit. Obiectiunea Debitorului va fi depusa in forma scrisa si trimisa prin e-mail sau recomandata postala la sediul social al creditorului.
Creditorul va fi obligat sa raspunda si sa notifice in scris Debitorul in termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea contestatiei.

Subsemnata(ul) …………………… declar ca, sunt de acord cu reducerea perioadei de informare de la 15 zile la 1 (una) si semnarea Contractului de credit de consum imediat conform art. 11 pct. (2) si (3) din OUG 50/2010, in cazul aprobarii creditului solicitat.
Am primit un exemplar din formularul INFORMATII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI.

Semnatura:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(/home/askredit/public_html/storage/framework/sessions/b4d17b2e5f23c17cb11187504952631890c4741e): failed to open stream: No space left on device

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(/home/askredit/public_html/storage/framework/sessions/b4d17b2e5f23c17cb11187504952631890c4741e): failed to open stream: No space left on device', '/home/askredit/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/askredit/public_html/storage/framework/sessions/b4d17b2e5f23c17cb11187504952631890c4741e', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"dC6kumfuzjKmYgtTwNYm7ZzKAvTazkcE9OmpGjqc";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:63:"https://askredit.ro/pages/informatii-standard-la-nivel-european";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1579771655;s:1:"c";i:1579771655;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/askredit/public_html/storage/framework/sessions/b4d17b2e5f23c17cb11187504952631890c4741e', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"dC6kumfuzjKmYgtTwNYm7ZzKAvTazkcE9OmpGjqc";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:63:"https://askredit.ro/pages/informatii-standard-la-nivel-european";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1579771655;s:1:"c";i:1579771655;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/askredit/public_html/storage/framework/sessions/b4d17b2e5f23c17cb11187504952631890c4741e', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"dC6kumfuzjKmYgtTwNYm7ZzKAvTazkcE9OmpGjqc";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:63:"https://askredit.ro/pages/informatii-standard-la-nivel-european";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1579771655;s:1:"c";i:1579771655;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('b4d17b2e5f23c17cb11187504952631890c4741e', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"dC6kumfuzjKmYgtTwNYm7ZzKAvTazkcE9OmpGjqc";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:63:"https://askredit.ro/pages/informatii-standard-la-nivel-european";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1579771655;s:1:"c";i:1579771655;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58