CONTRACT DE CREDIT PENTRU NEVOI PERSONALE 

Nr. …………… din ………………… 

I. PARTI:

1.1. ASKREDIT IFN S.A., persoana juridica de drept privat, avand sediul social in Nicolae Titulescu nr 56, Bucuresti, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti cu nr. J40/7288/2016, Cod Identificare Fiscala 36115443, inregistrata in Registrul General al BNR sub nr. RG-PJR-41-110314/19.09.2016, capital social subscris si varsat 900.000 lei, cont nr. RO90BTRLRONCRT0345154301 deschis Banca Transilvania., tel.: 0314.366.044, fax: 0314.366.184, reprezentata prin Leanca Laura Nicolette in calitate de Director General, in calitate de CREDITOR 

1.2. Dl/D-na [ ], domiciliat(a) in [ ] , identificat(a) cu [BI]/[CI] seria [ ] nr. [ ], emis la data de [ ] de catre [ ] , CNP [ ] , in calitate de IMPRUMUTAT/DEBITOR 

2.1. Definitii: 

2.2. Declaratii/Aspecte preContractuale: 

si 

II. PREAMBUL 

a) Contractul la distanta - orice Contract incheiat intre profesionist și consumator in cadrul unui sistem de vanzari sau de prestare de servicii organizat la distanta, fara prezenta fizica simultana a profesionistului și consumatorului, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, prin intermediul platformei on–line askredit.ro, pana la si inclusiv in momentul in care este incheiat Contractul; 

b) Continut digital – acele date care sunt produse și livrate in forma digitala. 

c) Serviciu financiar – orice serviciu cu caracter bancar, de creditare, asigurari, pensii private, de investitii sau plati; 

d) Platforma on-line askredit.ro - solutia informatica integrata, regasita pe site-ul www.askredit.ro, prin care o persoana fizica poate depune o cerere de acordare a unui credit si prin intermediul careia se incheie Contractul de Credit. 

a) Prezentul Contract reprezinta raspunsul Creditorului cu privire la parcurgerea etapelor online in vederea acordarii creditului de catre Imprumutat, iar acesta declara ca, anterior semnarii prezentului Contract, a citit Contractul de Credit, a luat la cunostinta de prevederile acestuia, si ca acesta reprezinta exprimarea vointei sale libere. 

b) Imprumutatul declara faptul ca prin trimiterea cererii de credit online a luat la cunostinta, anterior Incheierii prezentului Contract, de formularul Informatii Standard la nivel european privind creditul pentru consumatori(“Informatii Standard”), In conditiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind Contractele de credit pentru consumatori. 

c) Dupa completarea informatiilor din cererea de credit online și inainte de semnarea Contractului, Imprumutatul a facut urmatoarea optiune: 

( ) Doresc sa analizez informatiile standard prezentate In oferta pentru 15 zile, apoi, daca doresc, voi reveni pe acest site sa semnez Contractul de Credit. 

(X) Sunt de acord cu reducerea perioadei de informare la nivel european privind creditul pentru consumatori de la 15 zile si semnarea Contractului de Credit imediat, conform art. 11 alin. (2) si (3) din OUG 50/2010, in cazul aprobarii creditului solicitat. 

d) Ca urmare a transmiterii cererii de credit on-line de catre Client si aprobarii Creditorului, a intervenit prezentul Contract de Credit in urmatorii termeni si conditii: 

 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI. MODALITATEA DE INCHEIERE SI DATA CONTRACTULUI. UTILIZAREA CREDITULUI.

3.1. Creditorul acorda Imprumutatului un credit de nevoi personale, in valoare de …...…………(……………………….……….………..…) lei pe o durata de creditare de … zile. 

3.2. Acesta este un Contract de credit incheiat la distanta. Imprumutatul a aplicat online, pe site-ul www.askredit.ro al Creditorului, dupa ce i-au fost aduse la cunostinta oferta de credit si conditiile Contractuale prin intermediul formularului Informatii Standard la Nivel European privind creditul pentru consumatori, acesta adeclara ca a luat cunostinta documentelor. 

3.3. Contractul a fost generat automat, conform cererii de credit completate de catre Imprumutat si a fost semnat electronic de catre acesta. 

3.4. Contractul de Credit va fi semnat electronic de catre Creditor care ulterior va transmite un exemplar in format electronic catre Imprumutat

3.5. Creditul se acorda conform optiunii imprumutatului: 

3.6. Creditul se pune la dispozitia Imprumutatului intr-o singura transa, de la data de ……...….………, numai dupa indeplinirea urmatoarelor conditii: 

a) ( ) prin virament in contul acestuia deschis sub nr. ..................... la banca.................. 

b) ( ) in numerar, prin ridicarea sumei creditului de la ghiseele sucursalelor bancii Transilvania. 

a) certificarea si confirmarea declaratiilor Imprumutatului in baza carora se emite Contractul de Credit precum si prezentarea documentelor solicitate de Creditor, in conformitate cu politica sa de risc; 

b) semnarea electronica a Contractului de credit si a anexelor acestuia de catre toate partile Contractuale.

3.7. Tragerea creditului: 

a) In cazul in care creditul se pune la dispozitia Imprumutatului prin virament in contul sau bancar, creditul se considera tras si utilizat integral de catre acesta, de la data punerii creditului la dispozitie; 

b) In cazul in care creditul se ridica in numerar de la ghiseele sucursalelor bancii Transilvania, creditul se considera tras si utilizat integral de catre Imprumutat, de la data inmanarii Imprumutatului a sumei creditului in numerar.

3.8. Data utilizarii creditului se considera a fi data la care Creditorul ordona bancii sale transferul sumei creditului din contul acestuia in contul Imprumutatului sau data la care se inmaneaza Imprumutatului suma creditului, in numerar. 

3.9. In cazul in care Creditorul nu poate ordona transferul sumei imprumutate din contul sau in contul Imprumutatului din orice motiv, prezentul Contract de Credit devine ineficace si, in urmatoarea zi lucratoare bancara, un nou Contract de Credit va fi emis, cu data utilizarii actualizata. In acelasi timp, se vor actualiza urmatoarele informatii durata, scadenta finala a creditului si dobanda anuala efectiva corespunzatoare noii date a transferului. Contractul de Credit va fi trimis Imprumutatului in format electronic, impreuna cu Informatiile Standard, iar Imprumutatul va avea optiunea de a accepta sau nu termenii noului Contract. 

3.10. In cazul in care creditul este pus la dispozitia Imprumutatului in numerar, acesta are dreptul de a ridica creditul de la una din sucursalele bancii indicate la art. 3.6 lit. b) in termen de 3 zile lucratoare. In caz contrar, la expirarea acestei perioade, prezentul Contract de Credit devine ineficace. 

3.11. In cazul in care Imprumutatul nu semneaza Contractul de Credit si anexele acestuia in termen de 1 ora de la primirea codului de validare, oferta subscrisei devine caduca. 

3.12. Contractul de Credit se considera incheiat prin introducerea de catre Imprumutat in platforma informatica, www.askredit.ro, a codului de validare primit prin SMS de la Creditor

 

IV. CONDITII DE COSTURI 4.1. COMISIOANE: 

4.1.2 Pentru creditul pus la dispozitie, Creditorul nu percepe niciun comision. 

4.1.3 Operatiunile de virare a creditului, precum si cele de achitare a obligatiilor clientului aferente creditului, nu se comisioneaza. 

4.1.4 In cazul platilor prin virament bancar, Imprumutatul va suporta orice costuri impuse de banca sa pentru efectuarea viramentului. 

 

4.2. RATA ANUALA A DOBANZI: 4.2.1. Rata anuala a dobanzii care se achita de catre Imprumutat este de 489% pe an si este fixa pe intreaga durata de creditare. 

4.2.2. Dobanda se va calcula de la data utilizarii creditului de catre Imprumutat (data punerii acestuia la dispozitie sau data ridicarii creditului in numerar de la sucursalele bancii partenere), inclusiv, pana la data rambursarii integrale a acestuia. 

4.2.3. Dobanda aferenta perioadei de rambursare a creditului se calculeaza la soldul creditului acordat catre Imprumutat si se plateste intr-o singura transa, odata cu suma creditului. 

4.2.4. In cazul rambursarii anticipate partiale a creditului, dobanda aferenta partii ce se ramburseaza anticipat se achita la data rambursarii anticipate. 

4.2.5. Pe intreaga perioada cuprinsa intre data utilizarii creditului si data rambursarii finale, dobanda se calculeaza dupa formula: 

 

4.3. DOBANDA PENALIZATOARE 4.3.1. Pentru orice intarziere in rambursarea sumelor datorate, Imprumutatul datoreaza si va plati Creditorului o Dobanda penalizatoare de [...]/an ,reprezentand [...]% pe zi de intarziere calculata la capitalul restant, cu exceptia sumelor provenite din calculul dobanzii. 

4.3.2. Modalitate de calcul: 

 

 

S * RAD * Nz 

D = -------------------------------------------, unde: 

365 (366 pentru anii bisecti) * 100 

S = sold credit 

RAD = rata anuala a dobanzii 

Nz = numarul de zile calendaristice pentru care se calculeaza dobanda. 

Pr * RADP * Nzp 

Dp = -------------------------------------------, unde: 

365 (366 pentru anii bisecti) * 100 

 

4.3.3. Dobanda penalizatoare se datoreaza si se calculeaza incepand cu a 8-a zi calendaristica ulterioara datei scadentei creditului si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, inclusiv ziua achitarii debitului. 

4.3.4. Dobanda penalizatoare se datoreaza Creditorului, fara niciun fel de formalitate prealabila, Imprumutatul fiind de drept in intarziere. 

4.3.5. Dreptul Creditorului de a percepe dobanda penalizatoare se naste la momentul la care Imprumutatul isi incalca obligatia de plata in ziua scadentei, respectiv se naste la ora 24:00 a zilei scadentei in situatia in care, plata nu a fost efectuata pana la acel moment si se calculeaza incepand cu ora 24:00 a celei de-a 8-a zi calendaristice urmatoare celei in care a fost scadenta. 

4.3.6. Dobanda penalizatoare se percepe si se calculeaza in acelasi mod de catre Creditor si pentru situatia in care creditul este declarat scadent anticipat pentru incalcarea oricaror obligatii Contractuale, caz in care creditul este automat trecut integral in cont de credit restant. 

4.3.7. Cuantumul sumei rezultat ca urmare a aplicarii Dobanzii penalizatoare, perceputa de catre Creditor pentru intarzierea la plata, nu poate depasi cuantumul sumei asupra careia este calculata. 

 

4.4. DOBANDA ANUALA EFECTIVA 4.4.1. Dobanda anuala efectiva (DAE) reprezinta costul total al creditului, exprimat in procent anual. Dobanda anuala efectiva (DAE) este la data semnarii Contractului de ……. % si face echivalenta, la nivelul unui an, intre valoarea actuala a tuturor angajamentelor, trageri, rambursari si cheltuieli (costuri) prezente sau viitoare, convenite si acceptate de Imprumutat si de Creditor. DAE in coditiile prezentului Contract este format din dobanda nominala. 

4.4.2. Formula de calcul a DAE: 

 

P = principal restant 

RADP = rata anuala a dobanzii penalizatoare 

Nzp = numarul de zile calendaristice pentru care se calculeaza dobanda penalizatoare. 

 

4.4.3. DAE se determina prin raportarea valorii sumei acordate cu titlu de credit la valoarea totala platibila de Imprumutat pentru creditul acordat in conditiile prezentului Contract. 

4.4.4. La calculul DAE s-a luat in considerare urmatoarea ipoteza suplimentara : in cazul in care prin Contractul de Credit se acorda Imprumutatului libertate in privinta efectuarii tragerilor, se considera ca valoarea totala a creditului este trasa imediat si in intregime. 

4.4.5. Valoarea totala platibila de Imprumutat pentru creditul acordat in conditiile prezentului Contract, determinata din calculul DAE, la data semnarii Contractului este de ……………... lei, reprezentand suma dintre valoarea totala a creditului Contractat si costul total al acestuia pentru Imprumutat (dobanda totala si orice alt tip de costuri pe care trebuie sa le suporte Imprumutatul in legatura cu prezentul Contract de credit si care sunt cunoscute de catre Creditor, cu exceptia oricaror costuri legate de Contractarea creditului care nu pot avea o valoare fixa si care sa poata fi cunoscute de Creditor si Imprumutat la data incheierii Contractului de credit ). 

4.4.6. Valoarea elementelor de cost mentionate mai sus, incluse in valoarea totala platibila de Imprumutat, este: 

4.4.7. Calculul dobanzii anuale efective se bazeaza pe ipoteza potrivit careia, Contractul de Credit urmeaza sa ramana valabil pentru perioada convenita, iar Creditorul si 

 

 

unde: 

— X este DAE: 

— m este numarul ultimei trageri; 

— k este numarul unei trageri, astfel 1 ≤ k ≤ m, 

— Ck este valoarea tragerii k; 

— tk este intervalul, exprimat in ani si fractiuni de an, dintre data primei trageri si data fiecarei trageri ulterioare, astfel t1 = 0, 

— m' este numarul ultimei rambursari sau al costurilor suportate; 

— l este numarul unei rambursari sau al costurilor suportate; 

— Dl este valoarea unei rambursari sau a costurilor suportate; 

— Sl este intervalul, exprimat in ani si fractiuni de an, dintre data primei trageri si data fiecarei rambursari sau costuri suportate. 

a) valoarea totala a creditului de …………………………………………….... lei; 

b) dobanda totala in valoare de ………………………………………lei; 

 

4.4.7. Calculul dobanzii anuale efective se bazeaza pe ipoteza potrivit careia, Contractul de Credit urmeaza sa ramana valabil pentru perioada convenita, iar Creditorul si Imprumutatul isi vor indeplini obligatiile in conditiile si in termenele convenite in Contractul de Credit. 

4.4.8. In temeiul art. 1271 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, Imprumutatul isi asuma in mod expres riscul modificarii semnificative a imprejurarilor care au stat la baza incheierii prezentului Contract, modificari determinate de evenimente si circumstante neprevazute de parti, care ar putea avea un impact economic negativ in executarea obligatiilor Contractuale. Partile, cu buna-credinta, se pot consulta in vederea revizuirii Contractului, urmarind evitarea oricarui prejudiciu excesiv pentru una sau alta din parti. Renegocierea unor clauze nu suspenda prin ea insasi executarea Contractului. 

5.1. Creditul se ramburseaza intr-o singura transa formata din valoarea creditului prevazuta la art. 1 alin. 1.1 si dobanda aferenta perioadei de creditare, in data scadenta de.......... 

5.2. Rambursarea creditului se va efectua de catre Imprumutat cel tarziu la data scadentei sumelor de plata, in urmatoarele conturi: 

5.3. In cazul in care ziua scadentei este zi nelucratoare, plata sumelor datorate se va face in ziua lucratoare urmatoare, care va fi in aceste cazuri ziua scadentei. 

5.4. Data platii se va considera data la care suma transferata din contul Imprumutatului, in oricare din modalitatile prevazute de prezentul Contract, intra in contul Creditorului

5.5. Imprumutatul are obligatia de a se asigura ca efectueaza plata in timp util, luand in considerare si posibilele intarzieri provocate de timpul necesar efectuarii unui transfer bancar. 

5.6. In cazul in care Imprumutatul, nu achita sau nu face dovada achitarii sumelor ajunse la scadenta, incepand cu a 8-a zi calendaristica ulterioara datei scadentei creditului sumele neachitate se trec la restanta. 

5.7. Obligatiile Imprumutatului fata de Creditor evidentiate in activul bilantului contabil se sting in urmatoarea ordine: creante atasate (dobanzi penalizatoare) in ordinea vechimii; creante atasate (dobanzi) neincasate la scadenta, in ordinea vechimii; credite neincasate la 

 

 

V. RAMBURSAREA CREDITULUI 

a) pentru depuneri in numerar, in contul nr RO71BTRLRONINCS000772001 deschis pe numele ASKREDIT IFN SA la Banca Transilvania 

b) pentru plati prin virament bancar , in contul nr RO36BTRLRONCRT0345154303 deschis pe numele ASKREDIT IFN SA la Banca Transilvania scadenta, in ordinea vechimii; creante atasate (dobanzi) scadente; credite scadente; alte datorii ale Imprumutatului legate de derularea creditului (inclusiv, dar fara a se limita la, cheltuileli de executare silita, cheltuieli de recuperare a datoriei, daca este cazul); 

5.8. Creditul poate fi rambursat de catre client oricand si inainte de scadenta, integral sau partial, fara plata vreunei compensatii sau a vreunui comision de rambursare anticipata. Rambursarea anticipata se efectueaza in baza cererii Imprumutatului trimisa la adresa de e-mail office@askredit.ro. 

5.9. In situatia rambursarii anticipate, suma de plata se poate afla contactand un consultant Askredit, prin e-mail la adresa office@askredit.ro, la numerele de telefon afisate pe site-ul www.askredit.ro sau la numarul de telefon din antetul prezentului Contract de credit. 

5.10. In cazul efectuarii unei rambursari anticipate, Imprumutatul are dreptul la o reducere echitabila a costului creditului, reprezentand dobanda de achitat stabilita proportional cu perioada de utilizare a acestuia, dobanda recalculandu-se pentru perioada de utilizare a creditului. 

5.11. Prin rambursarea anticipata integrala, obligatiile de plata ale Imprumutatului, privind dobanda si orice alte costuri specifice derularii creditului, aferente perioadei urmatoare rambursarii anticipate integrale, inceteaza. 

5.12. Prin rambursarea anticipata partiala, obligatiile de plata ale Imprumutatului, privind dobanda si orice alte costuri specifice derularii creditului, aferente perioadei urmatoare rambursarii anticipate partiale, se recalculeaza corespunzator dupa data efectuarii operatiunii. 

5.13. In situatia in care Imprumutatul are incheiate cu creditorul si alte Contracte de credit, platile vor fi alocate in ordinea vechimii debitelor, avand in vedere expunerea globala a Creditorului pe Imprumutat

5.14. In cazul intarzierii, cu mai mult de 30 de zile calendaristice a rambursarii sumelor datorate Creditorului, acesta are dreptul sa transmita la Biroul de Credit si/sau catre Centrala Riscurilor Bancare, informatii despre Imprumutat. Aceasta raportare se va face numai dupa instiintarea prealabila in scris a Imprumutatului, cu cel putin 15 zile calendaristice Inainte de data transmiterii raportarii. 

5.15. Imprumutatul declara ca este de acord ca aceasta notificare sa fie efectuata exclusiv prin intermediul postei electronice (e-mail). 

5.16. La data efectuarii oricarei plati in baza Contractului de Credit, Imprumutatul trebuie sa specifice in ordinul de plata numarul Contractului de Credit și motivul platii (rambursare integrala/ rambursare partiala). 

 

VI. GARANTII

 

6.1. Imprumutatul se obliga sa garanteze creditul (capitalul imprumutat, dobanzile, si orice alte cheltuieli, a cheltuielilor de judecata, inclusiv cele de executare silita, dupa caz, legate de derularea creditului), cu urmatoarele garantii constituite in favoarea Creditorului

a) Garantie reala mobiliara asupra tuturor bunurilor mobile ale Clientului cu o valoare ce depaseste suma de 500 Lei, aflate in patrimoniul acestuia la data semnarii Contractului de Credit si pana la data achitarii tuturor obligatiilor financiare ce decurg din raportul juridic cu Creditorul. 

b) Garantie reala mobiliara asupra tuturor creantelor reprezentand venituri si drepturi de incasare prezente si viitoare, in Lei sau valuta, care provin din activitatea profesionala a Clientului sau venituri ce rezulta din orice alta activitate lucrativa desfasurata de catre Client. 

 

7. DECLARATIILE, DREPTURILE SI OBLIGATIILE 

a) Garantie reala mobiliara asupra tuturor bunurilor mobile ale Clientului cu o valoare ce depaseste suma de 500 Lei, aflate in patrimoniul acestuia la data semnarii Contractului de Credit si pana la data achitarii tuturor obligatiilor financiare ce decurg din raportul juridic cu Creditorul. 

b) Garantie reala mobiliara asupra tuturor creantelor reprezentand venituri si drepturi de incasare prezente si viitoare, in Lei sau valuta, care provin din activitatea profesionala a Clientului sau venituri ce rezulta din orice alta activitate lucrativa desfasurata de catre Client. 

7. DECLARATIILE, DREPTURILE SI OBLIGATIILE IMPRUMUTATULUI

7.1. DECLARATIILE IMPRUMUTATULUI: 7.1.1. Imprumutatul declara cunoscand prevederile art. 326 privind falsul in declaratii si ale art. 244 privind inselaciunea, din Codul Penal republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si garanteaza Creditorul ca: 

a) are deplina capacitate sa se imprumute, sa isi asume si sa indeplineasca toate obligatiile conform prezentului Contract de credit si altor documente suplimentare acestora; 

b) obligatiile prevazute a fi asumate de acesta in baza prezentului Contract de credit si a altor documente suplimentare acestora, sunt legale, valabile, au caracter obligatoriu, angajeaza raspunderea Imprumutatului si sunt susceptibile de a fi puse in executare conform termenilor lor; 

c) toate informatiile Creditorului in legatura cu creditul au fost si vor ramane corecte si adevarate si nu s-a omis niciun fapt din cauza caruia declaratiile cuprinse in prezentul Contract ar putea deveni in mod substantial false; 

d) nu are alte angajamente de plata si nu este implicat in alte litigii cu tertii, decat cele mentionate in Cererea de Credit completata in vederea aprobarii prezentului credit, Cerere ce constituie anexa la prezentul Contract si face parte integranta din acesta; 

e) ca nu exista nici un caz de intarziere de plata la care sa fie parte sau ca urmare a caruia sa fie supus executarii, si niciun litigiu, arbitraj sau procedura administrativa in curs sau care urmeaza sa fie initiata impotriva sa si care sa afecteze substantial capacitatea sa de a respecta termenele si obligatiile stabilite in prezentul Contract. 

7.1.2. Imprumutatul declara ca autorizeaza Creditorul, in mod expres si irevocabil, sa puna la dispozitia/sa furnizeze autoritatilor abilitate si/sau catre terte parti, utilizate de Creditor pentru externalizarea anumitor servicii financiare sau de recuperare a debitelor, date/informatii referitoare la prezentul Contract; acordul dat prin prezentul Contract priveste inclusiv dreptul Creditorului de a transmite datele personale ale Imprumutatului, in scopul prelucrarii, catre birouri sau agentii de servicii de organizare a bazelor de date (de tipul: Biroul de Credit S.A., Centrala Riscului de Credit, etc.), actionari, (societati de asigurare, etc.), terti Contractanti ai Creditorului (de tipul societatilor de asigurare, societatilor de intermediere financiara, etc.), autoritati competente, pentru indeplinirea obligatiilor legale 

7.1.3. Imprumutatul declara ca are cunostinta, intelege si accepta clauzele prezentului Contract si ca acestea au fost negociate cu Creditorul, conform prevederilor OG nr. 21/1992, OUG 50/2010, a Legii nr.193/2000, Legii 287/2009 privind Codul civil, republicata. 

7.2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE IMPRUMUTATULUI: 7.2.1. Sa fie informat complet, corect si precis asupra caracteristicilor esentiale ale ofertei de creditare avansata de Creditor astfel incat decizia pe care o va adopta in legatura cu aceasta sa corespunda cat mai bine nevoilor sale; in acest sens, Imprumutatul declara ca i-a fost pus la dispozitie, anterior incheierii prezentului Contract, Formularul "Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", pe care l-a citit, l-a inteles si l-a acceptat ca atare. Totodata, Imprumutatul declara ca si-a exercitat optiunea de incheiere a Contractului doar si numai dupa ce a luat cunostinta despre informatiile obligatorii din preambulul prezentului Contract; 

7.2.2. Sa fie notificat de catre Creditor, in conditiile mentionate in prezentul Contract; 

7.2.3. Sa fie instiintat cu 15 zile calendaristice inainte de data raportarii la Biroul de Credit sau Centrala Riscurilor Bancare cu privire la restantele inregistrate; 

7.2.4. Sa solicite in scris Creditorului si alte operatiuni in legatura cu derularea creditului; 

7.2.5. Sa denunte unilateral si sa ramburseze creditul si inainte de scadenta, integral sau partial, in conditiile prevazute de prezentul Contract; 

7.2.6. Sa rezolutioneze unilateral Contractul, in situatia in care Creditorul nu-si respecta obligatiile asumate prin prezentul Contract sau modifica unilateral clauzele privind caracteristicile produselor si serviciilor care urmeaza sa fie furnizate sau termenele de executare ale unor servicii, in afara cadrului stabilit de lege; 

7.2.7. Sa primeasca la cerere, gratuit, in orice moment, pe intreaga durata a Contractului de credit, un exemplar al graficului de rambursare; 

7.2.8. La incetarea Contractului de credit, inclusiv prin ajungere la termen, rezolutiune, denuntare unilaterala, exercitarea dreptului de retragere ori a celui de rambursare anticipata din partea Impumutatului, Creditorul ofera gratuit Imprumutatului, din oficiu, un document care fie atesta faptul ca au fost stinse toate obligatiile dintre parti decurgand din Contractul respectiv, fie indica obligatiile Contractuale neindeplinite precum si termenele si conditiile in care Imprumutatul are obligatia de a stinge integral obligatiile Contractuale neindeplinite. 

7.2.9. Imprumutatul are dreptul la un termen de reflectare (retragere) de 14 zile calendaristice de la data semnarii prezentului Contract, in vederea analizarii oportunitatii creditului Contractat, perioada in care Imprumutatul poate renunta la Contractul de Credit fara nicio penalizare. 

7.2.10. Termenul de retragere incepe sa curga la ora 24:00 a urmatoarei zile calendaristice dupa data incheierii prezentului Contract si se incheie la ora 24:00 a celei de-a 14-a zi calendaristica de la data incheierii prezentului Contract. 

7.2.11. In situatia in care Imprumutatul isi exercita dreptul de retragere, pentru ca retragerea sa fie efectiva acesta are obligatia: 

7.2.12. Pentru a evita orice neintelegere, termenul de 3 zile calendaristice incepe sa curga la ora 24:00 a zilei calendaristice imediat urmatoare celei in care a fost expediata/depusa notificarea si se Implineste la ora 24:00 a celei de-a treia zi. 

7.2.13. Creditorul isi rezerva dreptul de a aplica dobanda Contractuala pana la restituirea integrala a sumelor si sa ia masurile judiciare necesare recuperarii sumelor datorate. 

a) de a comunica in scris Creditorului, solicitarea de retragere, inainte de expirarea termenului de reflectare mentionat mai sus din care sa rezulte vointa sa expresa si clara de a se retrage din Contractul de Credit, transmisa Creditorului prin e-mail, prin depunerea notificarii la sediul Creditorului cu confirmare din partea acestuia sau prin transmiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire la sediul Creditorului

b) sa achite Creditorului, In termen de cel mult 3 (trei) zile calendaristice de la expedierea/ depunerea notificarii de retragere, contravaloarea tuturor sumelor utilizate si dobanzilor aferente acestora de la data la care creditul a fost acordat si pana la data rambursarii acestuia. Obligatia se considera indeplinita in situatia in care Imprumutatul a dispus in mod efectiv si irevocabil plata in interiorul termenului de 3 (trei) zile calendaristice mai sus indicat. 

7.2.14. Creditorul nu este indreptatit la nicio compensatie din partea Imprumutatului in cazul retragerii. 

7.2.15. De a primi raspuns la reclamatiile depuse la sediul Creditorului, in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora si de reparare a eventualelor prejudicii cauzate Imprumutatului in situatia neindeplinirii de catre Creditor a obligatiilor Contractuale ce-i revin. 

7.2.16. Sa isi exercite fata de Creditor drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001, respectiv dreptul de acces, de informare, de opozitie, de a nu fi supus unei decizii individuale, de a se adresa justitiei. 

7.2.17. Sa utilizeze creditul potrivit destinatiei prevazute in prezentul Contract. 

7.2.18. Sa achite datoriile rezultate din prezentul Contract la termenul de scadenta prevazut si acceptat prin semnarea Contractului; 

7.2.19. Sa puna la dispozitia Creditorului, la solicitarea acestuia, pe toata durata prezentului Contract sau pana la achitarea integrala a datoriilor ce decurg din acesta, in termenul comunicat, documentele solicitate referitoare la veniturile sale certe cu caracter de permanenta, la angajamentele sale de plata lunare, etc.; 

7.2.20. Sa instiinteze in scris Creditorul asupra oricaror modificari privind domiciliul, resedinta, locul sau de munca sau oricare dintre datele de contact indicate in preambulul prezentului Contract, in cel mult 3 (trei) zile calendaristice de la intervenirea acestora; 

7.2.21. Sa plateasca Creditorului de la declansarea procedurilor legale de recuperare a creantei sale, cheltuielile ocazionate de aplicarea acestor proceduri, constand in (dar fara a se limita la): cheltuieli de executare silita, cheltuieli privind recuperarea debitelor prin societati de recuperare, avocat, taxe, impozite, onorarii, etc. si pana la recuperarea in totalitate a creditului, dobanzilor, si a altor sume datorate Creditorului in baza prezentului Contract. 

8.1. Sa incaseze creditul, inclusiv dobanzi, in cuantumul si la scadenta prevazute in Contractul de Credit. 

8.2. Sa incaseze dobanzi penalizatoare pentru creditul restant. 

8.3. Sa prelucreze datele personale ale Imprumutatului in conformitate cu dispozitiile legii 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu alte acte normative emise de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor. In acest sens, prin semnarea prezentului Contract, Imprumutatul autorizeaza Creditorul sa prelucreze datele sale personale, inclusiv prin transmiterea acestor date, in scopul prelucrarii, catre entitati de 

 

VIII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CREDITORULUI 

Sa incaseze creditul, inclusiv dobanzi, in cuantumul si la scadenta prevazute in Contractul de Credit. 

8.2. Sa incaseze dobanzi penalizatoare pentru creditul restant. 

8.3. Sa prelucreze datele personale ale Imprumutatului in conformitate cu dispozitiile legii 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu alte acte normative emise de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor. In acest sens, prin semnarea prezentului Contract, Imprumutatul autorizeaza Creditorul sa prelucreze datele sale personale, inclusiv prin transmiterea acestor date, in scopul prelucrarii, catre entitati de tipul Biroul de Credit S.A., Centrala Riscurilor Bancare, etc., actionari, afiliati ai Creditorului, agentii de colectare sau alte entitati implicate in procesul de colectare a creantelor detinute de Creditor, terti cesionari, etc. 

8.4. Sa cesioneze drepturile sale rezultate in urma incheierii prezentului Contract, fara acordul prealabil al Imprumutatului, insa cu obligatia de a notifica Imprumutatului, la adresa de e-mail indicata de catre Imprumutat in cadrul aplicatiei credit online sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cesiunea drepturilor si obligatiilor sale provenite din prezentul Contract in termen de 10 (zece) zile calendaristice de la efectuarea ei, indicand identitatea cesionarului (noul Creditor), contul Creditorului in care Imprumutatul urmeaza sa faca platile, adresa sediului sau punctului de lucru al noului Creditor

8.5. Sa informeze Imprumutatul corect si transparent asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor oferite. 

8.6. Sa aplice, in cazul in care se inregistreaza restante la creditul care face obiectul prezentului Contract si Imprumutatul sau sotul/sotia acestuia se afla in una dintre urmatoarele situatii dovedite cu documente: somaj, reducere drastica a salariului (prin reducere drastica a salariului se intelege o reducere de cel putin 15% din valoarea acestuia), deces, o dobanda penalizatoare care nu poate depasi cu mai mult de 2 p.p. Rata Anuala a Dobanzii (RAD); acest procent se aplica de la data prezentarii de documente doveditoare si numai pentru situatii intervenite dupa data acordarii creditului si va fi perceput pana la incetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni. In caz de deces, perioada nu poate fi mai mica de 6 luni; 

8.7. Sa recalculeze dobanda aferenta creditului si, dupa caz, alte costuri aferente derularii creditului, datorate, in functie de noul sold al creditului dupa efectuarea operatiunii, in cazul rambursarii anticipate in conditiile prevazute de prezentul Contract; 

8.8. Sa ofere la cererea Imprumutatului, gratuit, in orice moment, pe intrega durata a Contractului de credit, un exemplar al graficului de rambursare, pe hartie sau pe un alt suport durabil; 

8.9. Sa ofere gratuit Imprumutatului, la incetarea Contractului in orice modalitate care a dus la rambursarea totala a creditului si a costurilor aferente, un document care sa ateste faptul ca au fost stinse toate obligatiile dintre parti. 

8.10. Sa Instiinteze Imprumutatul cu 15 zile calendaristice inainte de data raportarii la Biroul de Credit sau Centrala Riscurilor Bancare cu privire la restantele Inregistrate si cu privire la intentia sa de a raporta respectivele restante; 

8.11. Creditorul are atat obligatia de a primi si de a inregistra reclamatiile de la Imprumutat cat si de a raspunde la reclamatiile depuse de Imprumutat in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora si de a depune diligentele necesare in vederea repararii eventualelor prejudicii cauzate Imprumutatului ca urmare a neindeplinirii obligatiilor Contractuale ce-i revin. 

9.1. In conditiile prezentului Contract, constituie cazuri de culpa ale Imprumutatului neindeplinirea oricareia dintre urmatoarele obligatii: 

9.2. Imprumutatul este de drept in intarziere, prin implinirea oricarui termen convenit de parti pentru executarea de catre acesta a oricarei obligatii sau conditii mentionate in prezentul Contract, inclusiv termenele aferente obligatiei de rambursare a creditului si accesoriile acestuia. 

10.1. Prezentul Contract de Credit inceteaza in urmatoarele situatii: 

10.2. In ipoteza in care Imprumutatul nu isi onoreaza obligatia de plata la scadenta acesteia, Creditorul ii va comunica o notificare prin care il va avertiza despre aceasta imprejuare, despre riscul aplicarii dobanzii penalizatoare, precum si despre riscul rezolutionarii de drept a Contractului prin pact comisioriu. 

10.3. Rezolutiunea de drept prin pact comisoriu, va opera la aparitia oricaruia din cazurile de culpa, Creditorul avand obligatia de a il instiinta pe Imprumutat despre aceasta imprejurare in termen de maxim 3 zile. 

 

 

IX. CAZURI DE CULPA. INCETAREA CONTRACTULUI 

a) neachitarea obligatiilor de plata ce decurg din prezentul Contract de credit in situatia in care clientul inregistreaza intarzieri mai mari de 10 zile calendaristice de la data scadentei de plata prevazuta in prezentul Contract de credit. 

b) prezentarea de catre Imprumutat de documente si/sau declaratii incomplete sau false si/sau omisiunea de a comunica Creditorului documente si/sau declaratii in scopul de a-l induce in eroare pe acesta la momentul acordarii creditului sau pe durata prezentului Contract; 

c) constituirea de garantii reale mobiliare, cesionarea drepturilor si creantelor ce constituie garantii pentru creditul acordat de Creditor in baza prezentului Contract in favoarea tertilor, fara acceptul prealabil scris al acestuia. 

d) folosirea oricaror sume si/sau drepturi angajate in favoarea Creditorului in alte scopuri decat pentru acoperirea datoriilor scadente catre Creditor

 

X. INCETAREA CONTRACTULUI 

a) la finalul duratei de creditare, cu conditia rambursarii integrale de catre Imprumutat a tuturor sumelor datorate conform acestui Contract; 

b) prin exercitarea de catre Imprumutat a dreptului de retragere din Contract sau de rambursare anticipata totala; 

c) prin rezolutiune de drept – pact comisoriu, in cazul aparitiei unuia sau a mai multe din cazurile de culpa enumerate la art. IX; 

10.2. In ipoteza in care Imprumutatul nu isi onoreaza obligatia de plata la scadenta acesteia, Creditorul ii va comunica o notificare prin care il va avertiza despre aceasta imprejuare, despre riscul aplicarii dobanzii penalizatoare, precum si despre riscul rezolutionarii de drept a Contractului prin pact comisioriu. 

10.3. Rezolutiunea de drept prin pact comisoriu, va opera la aparitia oricaruia din cazurile de culpa, Creditorul avand obligatia de a il instiinta pe Imprumutat despre aceasta imprejurare in termen de maxim 3 zile. 

10.4. Notificarea Creditorului va contine in mod obligatoriu: fapta Imprumutatului, cazul de culpa in care acesta se incadreaza, precum si consecintele principale ale rezolutiunii Contractului fata de Imprumutat

10.5. Rezolutionarea prezentului Contract in baza prevederilor art.10.2. ca are ca efect nasterea obligatiei Imprumutatului de a restitui Intreaga valoare totala platibila, dobanda penalizatoare si orice alte cheltuieli efectuate de Creditor in derularea formalitatilor juridice de recuperare a creantei sale. 

10.6. Daca in termen de 90 de zile de la data rezolutiunii Contractului, Imprumutatul nu achita debitele restante, Creditorul va demara procedura de executare silita conform prevederilor Codului de Procedura Civila. 

10.7. Cu minim 30 de zile anterior demararii executarii silite, Creditorul il va notifica pe Imprumutat, avertizandu-l despre aceasta iminenta, in ipoteza in care nu va achita debitele restante. 

10.8. Notificarile mentionate in articolele precedente se comunica Imprumutatului la adresa de e-mail indicata de catre acesta in cadrul aplicatiei credit online si/sau prin servicii postale ce asigura dovada confirmarii de primire. 

11.1. Prezentul Contract constituie o obligatie directa si neconditionata a Imprumutatului si va fi considerata cel putin de rang egal cu angajamentele luate pana in prezent si cu rang preferential fata de cele viitoare asumate de catre acesta. 

11.2. Modificarea clauzelor prezentului Contract, pe parcursul derularii creditului se poate face numai cu acordul partilor, prin act aditional. 

11.3. Imprumutatul declara ca a citit si accepta in mod expres intreg continutul acestuia, inclusiv clauzele neuzuale, astfel cum acestea sunt definite de art. 1203 Cod Civil si propuse de Creditor, mentionate in articolele: VI, IX si X. 

11.4. IMPRUMUTATUL recunoaste expres, prin incheierea la distanta și semnarea prezentului Contract, ca a luat cunostinta ca acesta reprezinta titlu executoriu in temeiul Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare si ca, in situatiile prevazute de art. IX din Contract, CREDITORUL, dupa rezolutiunea Contractului si comunicarea acesteia catre IMPRUMUTAT conform prevederilor art. 10.3, poate trece la executarea silita a acestuia in conditiile prevazute de Codul de procedura civila. 

11.5. Imprumutatul declara ca a citit, a Inteles si a acceptat clauzele prezentului Contract si ca acestea au fost negociate cu Creditorul anterior semnarii Contractului, conform prevederilor OG nr. 21/1992, OUG 50/2010, a Legii nr.193/2000, Legii 287/2009 privind Codul civil, republicata, Ordonanta nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea Contractelor la distanta privind serviciile financiare, pe baza 

 

 

XI. DISPOZITII FINALE 

 

Prezentul Contract constituie o obligatie directa si neconditionata a Imprumutatului si va fi considerata cel putin de rang egal cu angajamentele luate pana in prezent si cu rang preferential fata de cele viitoare asumate de catre acesta. 

11.2. Modificarea clauzelor prezentului Contract, pe parcursul derularii creditului se poate face numai cu acordul partilor, prin act aditional. 

11.3. Imprumutatul declara ca a citit si accepta in mod expres intreg continutul acestuia, inclusiv clauzele neuzuale, astfel cum acestea sunt definite de art. 1203 Cod Civil si propuse de Creditor, mentionate in articolele: VI, IX si X. 

11.4. IMPRUMUTATUL recunoaste expres, prin incheierea la distanta și semnarea prezentului Contract, ca a luat cunostinta ca acesta reprezinta titlu executoriu in temeiul Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare si ca, in situatiile prevazute de art. IX din Contract, CREDITORUL, dupa rezolutiunea Contractului si comunicarea acesteia catre IMPRUMUTAT conform prevederilor art. 10.3, poate trece la executarea silita a acestuia in conditiile prevazute de Codul de procedura civila. 

11.5. Imprumutatul declara ca a citit, a Inteles si a acceptat clauzele prezentului Contract si ca acestea au fost negociate cu Creditorul anterior semnarii Contractului, conform prevederilor OG nr. 21/1992, OUG 50/2010, a Legii nr.193/2000, Legii 287/2009 privind Codul civil, republicata, Ordonanta nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea Contractelor la distanta privind serviciile financiare, pe baza informatiilor prealabile furnizate de Creditor, rezultatul acordului lor de vointa fiind transpus in clauzele prezentului Contract. 

11.6. Imprumutatul declara ca anterior semnarii prezentului Contract, Creditorul i-a prezentat/furnizat informatiile si documentele prevazute de OUG nr.50/2010 privind Contractele de credit pentru consumatori, intre care: informatii exacte si complete privind procedura de creditare si documentele de credit aferente acesteia, inclusiv o descriere a conditiilor de creditare conform “Informatiilor standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” cuprinzand, dar fara a se limita la: valoarea creditului, valoarea DAE, rata dobanzii. 

11.7. Creditorul i-a furnizat toate informatiile cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001, si cu privire la alte acte normative emise de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

11.8. Prin semnarea prezentului Contract, Imprumutatul autorizeaza Creditorul sa prelucreze datele sale personale, cu respectarea prevederilor din Legea nr.677/2001,pentru protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

11.9. Imprumutatul declara faptul ca, Creditorul i-a adus la cunostinta drepturile de care dispune conform reglementarilor legale, respectiv: dreptul de acces, dreptul de a corecta datele personale, dreptul de opozitie si dreptul de a fi informat de catre Creditor, conform legii sus-mentionate. 

11.1. Prezentul contract si garantiile constituite in scopul garantarii creditului constituie titluri executorii conform art. 52 din legea nr. 93/2009 si art. 2431 din codul civil. 

11.2. Relatiile reciproce dintre partile Contractante nereglementate de prezentul Contract sunt supuse regulilor generale de creditare, legilor romane si reglementarilor interne de creditare ale Creditorului

11.3. Litigiile si neintelegerile de orice fel dintre partile prezentului Contract privind incheierea, derularea, executarea si modificarea prezentului Contract, vor fi solutionate de parti pe cale amiabila, prin modalitati de rezolvare alternativa a conflictelor: conciliere, mediere, etc. iar daca nu se ajunge la un acord amiabil, agreat de ambele parti, acestea convin solutionarea definitiva a divergentelor pe cale judecatoreasca, competenta apartinand instantelor de drept comun. 

11.4. Orice disputa va fi solutionata pe baza de negocieri amiabile. Debitorul va avea dreptul sa depuna o contestatie la creditor cu privire la incheierea, executarea, incetarea si incalcarea Contractului de credit. Obiectiunea Debitorului va fi depusa in forma scrisa si trimisa prin e-mail sau recomandata postala la sediul social al Creditorului. Creditorul va fi obligat sa raspunda si sa notifice in scris Debitorul in termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea contestatiei. 

 

XII. REGIMUL JURIDIC AL CONTRACTULUI. JURISDICTIA 

11.1. Prezentul contract si garantiile constituite in scopul garantarii creditului constituie titluri executorii conform art. 52 din legea nr. 93/2009 si art. 2431 din codul civil. 

11.2. Relatiile reciproce dintre partile Contractante nereglementate de prezentul Contract sunt supuse regulilor generale de creditare, legilor romane si reglementarilor interne de creditare ale Creditorului

11.3. Litigiile si neintelegerile de orice fel dintre partile prezentului Contract privind incheierea, derularea, executarea si modificarea prezentului Contract, vor fi solutionate de parti pe cale amiabila, prin modalitati de rezolvare alternativa a conflictelor: conciliere, mediere, etc. iar daca nu se ajunge la un acord amiabil, agreat de ambele parti, acestea convin solutionarea definitiva a divergentelor pe cale judecatoreasca, competenta apartinand instantelor de drept comun. 

11.4. Orice disputa va fi solutionata pe baza de negocieri amiabile. Debitorul va avea dreptul sa depuna o contestatie la creditor cu privire la incheierea, executarea, incetarea si incalcarea Contractului de credit. Obiectiunea Debitorului va fi depusa in forma scrisa si trimisa prin e-mail sau recomandata postala la sediul social al Creditorului. Creditorul va fi obligat sa raspunda si sa notifice in scris Debitorul in termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea contestatiei. 

11.5. Clientul are posibilitatea sa sesizeze Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (contact: Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, tel: 021-9551) sau comisariatele judetene pentru Protectia Consumatorilor, dupa caz. 

11.6. In conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr. 34/ 2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul Contractelor incheiate cu profesioniștii, inscrisurile emise in temeiul prezentului Contract in forma electronica si carora li s-a recunoscut modalitatea de a fi incheiate la distanta, sunt asimilate inscrisurilor sub semnatura privata. 

11.7. Prezentul Contract a fost redactat corespunzator vointei partilor si este guvernat de legea romana. 

11.8. Conform optiunii sale inregistrate pe site-ul www.askredit.ro., Imprumutatul declara: 

11.9. Prezentul Contract a fost incheiat la distanta, ca urmare a acordului expres al ambelor parti, considerandu-se incheiat la sediul Creditorului, la data la care Imprumutatul introduce codul de validare, transmis in prealabil de catre Creditor prin SMS, in aplicatia informatica askredit.ro. 

 

 

a) ( ) Declar ca, inainte de semnarea electronica a Contractului de credit, am citit clauzele Contractuale, le-am inteles, nu le accept integral si doresc negocierea acestora. 

b) (X) Declar ca, inainte de semnarea electronica a Contractului de credit, am citit clauzele Contractuale, le-am inteles, le-am acceptat integral si nu doresc negocierea acestora. 

Cererea de credit, Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori si Anexa 1 - Definitii fac parte integranta din prezentul Contract de credit. 

 

ASKREDIT IFN S.A. Debitor/Imprumutat, 

Leanca Laura Nicolette Nume si prenume 

Director General Semnatura: Semnat electronic 

Semnatura: Semnat electronic 

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(/home/askredit/public_html/storage/framework/sessions/9033bee3a9da3376369f1778cc147c7ec0f97334): failed to open stream: No space left on device

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(/home/askredit/public_html/storage/framework/sessions/9033bee3a9da3376369f1778cc147c7ec0f97334): failed to open stream: No space left on device', '/home/askredit/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/askredit/public_html/storage/framework/sessions/9033bee3a9da3376369f1778cc147c7ec0f97334', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"2QE39nljsgsaLo6bo8Gj9MPvV14kpLsxV8UxpOev";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:58:"https://askredit.ro/pages/proiectul-contractului-de-credit";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1579771661;s:1:"c";i:1579771661;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/askredit/public_html/storage/framework/sessions/9033bee3a9da3376369f1778cc147c7ec0f97334', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"2QE39nljsgsaLo6bo8Gj9MPvV14kpLsxV8UxpOev";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:58:"https://askredit.ro/pages/proiectul-contractului-de-credit";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1579771661;s:1:"c";i:1579771661;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/askredit/public_html/storage/framework/sessions/9033bee3a9da3376369f1778cc147c7ec0f97334', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"2QE39nljsgsaLo6bo8Gj9MPvV14kpLsxV8UxpOev";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:58:"https://askredit.ro/pages/proiectul-contractului-de-credit";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1579771661;s:1:"c";i:1579771661;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('9033bee3a9da3376369f1778cc147c7ec0f97334', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"2QE39nljsgsaLo6bo8Gj9MPvV14kpLsxV8UxpOev";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:58:"https://askredit.ro/pages/proiectul-contractului-de-credit";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1579771661;s:1:"c";i:1579771661;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58